นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้เรียน

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

IELTS7DAY

เราให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนตัวของคุณ และจะใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อคุ้มครองข้อมูลของคุณให้ปลอดภัยอยู่เสมอ ดังนั้น เราจึงได้ใช้เทคโนโลยี และกำหนดนโยบายต่างๆ ขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของคุณให้ปลอดภัยจากการลักลอบเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต และจากการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม
เราจะใช้เทคโนโลยีใหม่ที่สามารถหาได้ เพื่อปรับปรุงมาตรการเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในเวลาอันสมควร อนึ่งเราไม่สามารถที่จะรับผิดชอบต่อนโยบายและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆได้ เนื้อหาของนโยบายและวิธีการปฏิบัติดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ และแนวทางการปฏิบัติ รวมไปถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่ให้ไว้เพิ่มเติม ซึ่งเกี่ยวกับการใช้บริการของเว็บไซต์เหล่านั้น เราถือความสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้เรียนเป็นสำคัญ และเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้สนใจและผู้เรียนทุกคนที่เข้าชมเว็บไซต์ของเรา เมื่อคุณส่งข้อมูลส่วนตัวมาให้เรา เราจะถือว่าคุณยินยอมให้เราเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ได้เฉพาะในกรณีที่จำเป็นตามกฎหมาย และตามสมควรที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้

IELTS7DAY
ให้คำมั่นที่จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของผู้เรียนไว้ตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเพี่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อกฏหมายและตามที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ซึ่งท้ายที่สุดแล้ว ท่านผู้เป็นเจ้าของข้อมูลจะเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนตัวของท่านเพียงผู้เดียวเท่านั้น IELTS7DAY ไม่มีส่วนรับผิดชอบในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น

IELTS7DAY                                                                                                                                                                                                                                         จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวใดๆ ที่จะสามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลได้ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลเสียก่อน
ยกเว้นกรณีที่ทาง IELTS7DAYจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายบังคับ หรือจำเป็นต้องเปิดเผยเพื่อจุดประสงค์ในการป้องกันการฉ้อโกง
หรือการประกอบอาชญากรรมอื่นๆ หรือในกรณีที่เราเชื่อว่าจำเป็นต้องทำเช่นนั้น เพื่อคุ้มครอง และ/หรือ ปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของบุคลากรของ IELTS7DAY
ตลอดจนผู้เรียน / ผู้ใช้บริการ หรือ ลูกค้าของ IELTS7DAY หรือบุคคลอื่น

หากคุณไม่ต้องการที่จะให้ IELTS7DAY ใช้ข้อมูลของคุณเพื่อจุดประสงค์ใดก็ตาม และได้แจ้งทางทีมงานของ IELTS7DAY เรียบร้อยแล้ว เราขอรับรองให้คุณมั่นใจได้ว่า
เราจะไม่ใช้ข้อมูลของคุณเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวตามที่ท่านแจ้งมา

สำหรับข้อมูลอื่นๆที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล
IELTS7DAY อาจเก็บข้อมูลอื่นเกี่ยวกับตัวคุณ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลโดยอัตโนมัติ เช่นข้อมูลเกี่ยวกับเว็บเบราว์เซอร์ที่คุณใช้ท่องอินเทอร์เน็ต หรือเว็บไซต์ที่มีลิงก์ซึ่งคุณใช้เพื่อเข้ามาในเว็บไซต์นี้ นอกจากนี้เราอาจจะเก็บข้อมูลประเภทรวมหมู่ ซึ่งคุณส่งมาที่เว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวนี้จะไม่ระบุตัวตนของคุณ และจะนำมาใช้เพื่อให้เราสามารถพัฒนาการให้บริการบนเว็บไซต์นี้อย่างได้ผลตรงตามเป้าหมายเท่านั้น
เราอาจส่งข้อมูลรวมหมู่ที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวนี้ ไปให้บุคคลภายนอกเป็นครั้งคราวและเมื่อจำเป็น เพื่อการนำไปใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้

การสื่อสารระหว่างผู้เรียน ผู้ใช้บริการ หรือ ลูกค้า กับ IELTS7DAY หากท่านประสงค์แสดงความคิดเห็น สามารถทำได้โดยตรงผ่านทางLINE: ielts7day ข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ตามหลักปฏิบัติภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

อย่างไรก็ตาม อาจมีกรณีสุดวิสัย ที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมดูแลหรือรับผิดชอบต่อการใช้ข้อมูลส่วนตัวโดยบุคคลภายนอก หรือ องค์กรภายนอก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่ Facebookหรือ Google หรือ Instagram ซึ่งได้รับข้อมูลจากคุณผ่านทางเว็บไซต์นี้ เราจึงขอแนะนำให้คุณระมัดระวังเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในสถานที่นี้ และปรับปรุงบันทึกข้อมูลให้ถูกต้องเหมาะสมอยู่เสมอ