IELTS Writing Correction Service

บริการตรวจEssay Writing

Essay ของท่านจะได้รับการตรวจแก้ไขจากทีมอาจารย์ของเรา โดยจะมีค่าใช้จ่าย ฉบับละ 1,000บาทค่ะ

หมายเหตุ: การตรวจงาน Writing ปกติใช้เวลาประมาณ3-7วัน ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้านะคะ